OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALPHA PRIME CrossFit

„Prevádzkovateľ“ spoločnosť BAFIT s.r.o. so sídlom Štúrova11, 811 02 Bratislava, IČO: 51 466 023 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel: sro, Vložka číslo: 126983/B

Tvoje údaje a bezpečnosť tvojich údajov sú pre nás veľmi dôležité. Preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. V nasledujúcom odseku sa presne dozvieš, ktoré údaje zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame.

  1. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. číslo, mailová adresa, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v APCF za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Údaje sa ukladajú na vlastných ako ja zdrojoch tretích stran.
  2. Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, bydlisko, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu trvania jeho členstva v APCF a následne troch kalendárnych rokov . Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať a to zaslaním emailu na info@alphaprimecrossfit.com prevádzkovateľovi.
  1. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, klientovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak klient zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje klient prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi.
  1. Pre vytvorenie užitočnej marketingovej komunikácie Poskytovateľ zhotovuje foto a video materiál v priestoroch APCF. Tento materiál využíva prevádzkovateľ pre účely propagácie na web stránkach a na platforme Facebook a Instagram. Klient môže písomnou formou vyjadriť nesúhlas a to zaslaním emailu na info@alphaprimecrossfit.com prevádzkovateľovi.
  1. Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie členstva v APCF klube a poskytovania služieb prevádzkovateľa.
  1. Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
  1. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
  1. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.
  1. V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, Crew (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

POUŽÍVANIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

 COOKIES

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa (PC, smartfón a pod.) špecifické informácie vzťahujúce sa na zariadenie. Slúžia na jednej strane na optimalizáciu webovej stránky a tým aj k spokojnosti používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na štatistické zhromažďovanie údajov o používaní webovej stránky a umožnenie jej analýzy za účelom zlepšovania ponúk. Používanie cookies môžeš ovplyvniť. Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou, pomocou ktorej sa dá ukladanie cookies obmedziť alebo sa mu dá úplne zabrániť. V každom prípade upozorňujeme nato, že používanie a predovšetkým komfort používania sa bez cookies obmedzí.

 Môžeš spravovať mnoho online zobrazení cookies spoločností prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
 
 GOOGLE ANALYTICS

Používame Google Analytics, webovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

 Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom zastúpení na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov.
 

Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosti Google nespája IP adresu sprostredkovanú prehliadačom používateľa s inými údajmi.

 Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zakázať zhromažďovanie údaje vytvorené prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie online ponuky, spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/(„Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads(„Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads(„Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/(„Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

 ZAPOJENIE SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN

Môže sa stať, že v rámci tejto online ponuky sa zapoja obsahy tretích strán, ako napríklad videí z kanála YouTube, mapový materiál služby Google Mapy, RSS-Feeds alebo grafiky iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označení ako „iní poskytovatelia“) rozpoznajú IP adresu používateľov. Lebo bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú IP adresu len na dodávanie obsahov. Nemáme však vplyv nato, ak iní poskytovatelia ukladajú IP adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ o tom vieme, upozorňujeme na to používateľov.

 FACEBOOK PIXEL

V rámci nášho vystupovania na internete používame “Pixel činnosti používateľov” spoločnosti

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

(“Facebook”).

Tak sa dá sledovať správanie používateľov, potom ako sú kliknutím na facebookovú reklamu presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. Tento proces slúži na vyhodnotenie účinnosti facebookových reklám na štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Získané dáta sú pre nás anonymné, neponúkajú nám teda žiadne závery na identitu používateľov. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže spojenie ks príslušným profilom používateľa je možné a spoločnosť Facebook môže používať tieto údaje na vlastné reklamné účely podľa smernice o používaní údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosti Facebook, ako aj jej partnerom môžeš umožniť zapnutie reklamných oznámení na Facebooku a mimo neho. Na tento účel môže byť ďalej na tvojom počítači uložený súbor cookie.

 Tu sa môžeš odvolať proti používaniu Facebook Pixel: http://www.aboutads.info/choices/
 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nám pošleš otázku cez náš kontaktný formulár, potom budú tebou poskytnuté údaje uložené na našom webovom serveri a budú použité len na zodpovedanie tvojej žiadosti. Tvoje údaje nebudú postúpené trením stranám a nebudú použité ani na reklamné účely. Všetky údaje uložené v tvojom dotaze sa vymažú automaticky najneskôr po 6 mesiacoch.

 NEWSLETTER

Ak sa prihlásiš na odber našich noviniek, použijeme tebou uvedené údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa) na zasielanie nášho Newslettra. Za týmto účelom sa tieto údaje postúpia ďalej nášmu providerovi newslettra MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) a budú použité výlučne na zasielanie našich noviniek. MailChimp má svoje sídlo mimo v USA, v štáte bez primeranej úrovne ochrany údajov. Aby sa napriek tomu zabezpečila bezpečnosť údajov, je MailChimp certifikovaná ministerstvom obchodu US pod EU-US-Privacy Shield. Informácie k ochrane údajov spoločnosťou Mailchimp nájdeš tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Tvoje údaje nebudú odovzdávané žiadnym iným tretím stranám. Z odberu našich noviniek sa môžeš kedykoľvek znovu odhlásiť tým, že klikneš na odkaz na konci newslettra alebo sa môžeš odhlásiť mailom na adrese info@alphaprimecrossfit.com. Od tej chvíle už nedostaneš žiadny newsletter, kým sa zas aktívne neprihlásiš.

PREVÁDZKOVATEĽ:    BAFIT s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava,  IČO: 51 466 023

Návrat hore
SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. PRVÝ TRÉNING ZADARMO – PRIHLÁS SA TU.

MENU

KONTAKT