Všeobecné Obchodné podmienky

 1. „Prevádzkovateľ“ spoločnosť BAFIT s.r.o. so sídlom Štúrova11, 811 02 Bratislava, IČO: 51 466 023 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 126983/B
 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky zúčastňovať sa skupinových tréningov alebo využívať individuálne technické zázemie prevádzky.
 1. „APCF“CrossFit centrum ALPHA PRIME je prevádzkované na Brestovej ulici 7, 821 08 Bratislava.
 1. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky APFC. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup  povolený iba pod odborným dohľadom trénera. Identifikácia klienta pri každom vstupe do APCF prebieha formou kontroly údajov z členskej identifikačnej karty a porovnaním údajov v systéme prevádzkovateľa.
 1. „APCF.Team“ je/sú zamestnanec/i Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom nad dohľadom pri využívaní služieb zo strany klienta, poradenstvom, vedením skupinových tréningov, alebo inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami klienta v APCF a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie APCF.Team.
 1. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v APCF. Aktuálne platný cenník je k nahliadnutiu v APCF a on-line na Web stránkach.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny cien  v cenníku.
 1. „Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby APCF. Aktuálne platné otváracie hodiny sú k nahliadnutiu v APCF a on-line na Web stránkach.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny otváracích hodín.
 1. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta v APCF vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je Klient oboznámený pri vstupe do APCF. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta do APCF. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do APCF potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a, že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený on-line na Web stránka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.
 1. „ČIK(Členská Identifikačná Karta)“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve.
 1. “Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na ČIK a v informačnom systéme prevádzkovateľa, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar. Platnosť kreditu je 1 rok od poslednej návštevy klienta.
 1. „Web stránka“ je internetová stránka www.apcf.sk prostredníctvom, ktorej sa dajú  rezervovať  jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom.
 1. „Tréner“ je osoba poskytujúca skupinové a osobné tréningy za odplatu v internom alebo externom stave Prevádzkovateľa.
 1. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.
 1. „Akcia“ je jednorazová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou štandardnej ponuky v cenníku a je spoplatnená osobitnou cenou.
 1. „Member“ je stav pri ktorom Klient môže využívať služby APCF.
 1. „Informačný Systém“ je systém nutný pre prevádzkovanie operatívnych a ekonomických činností nutných k prevádzke APCF. Informačný systém je prevádzkovaný treťou stranou (PerfectGym PL) s využitím ich kapacít.
 1. „Platobný systém“ je systém nutný pre prevádzkovanie ekonomických činností nutných k prevádzke, prijímaniu a akceptácii bezhotovostného styku. Systém je prevádzkovaný treťou stranou (Straal Payment Gateway Service) s využitím ich kapacít a kapacít tretích strán.
 1. Podmienkou registrácie (vydanie ČIK a využitia služieb) je nahratie fotografie Klienta do systému. V prípade, že Klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.
 
 1. Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi za odplatu v zmysle Cenníka, služby podľa prevádzkového poriadku.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť na vyžiadanie klienta výpis dobití/ čerpaní kreditu a históriu jeho návštev, maximálne však rok dozadu od poslednej návštevy.
 1. Členstvo APCF.Membership má platnosť 1 mesiac od zakúpenia. Poskytuje možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne (OpenGym) možnosť rezervácie a zakúpenia Skupinových tréningov (CrossFit tréning, Funkčný tréning, Vzpieranie). Pokiaľ nie je členstvo zaslaním písomnej žiadosti na  mail: info@alphaprimecrossfit.com pred svojím vypršaním zrušené, automaticky sa obnovuje a predlžuje vždy o 1 mesiac. Ak si chce člen opätovne svoje zrušené členstvo obnoviť, zaplatí RAP ( reinicializačný administratívny poplatok ) vo výške 10 Eur vždy keď si ho bude chcieť obnoviť. Členstvo APCF.Membership Month má platnosť 1 mesiac od zakúpenia. Poskytuje možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne (OpenGym) možnosť rezervácie a zakúpenia Skupinových tréningov (CrossFit tréning, Funkčný tréning, Vzpieranie). Členstvo sa po 1 mesiaci automaticky zruší. Členstvo APCF.Membership Year má platnosť 13 mesiacov od zakúpenia. Poskytuje možnosť neobmedzených vstupov do Posilňovne (OpenGym) možnosť rezervácie a zakúpenia Skupinových tréningov (CrossFit tréning, Funkčný tréning, Vzpieranie). Členstvo sa po 13 mesiacoch automaticky zruší.
 1. Aktuálna cena členstva APCF.Membership, APCF.Membership Month a APCF.Membership Year je uvedená v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke ako i webovej stránke apcf.sk
 1. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného členstva APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year klientovi nevzniká.
 1. V prípade neschopnosti využívať zakúpené členstvo APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvótnej sumy/predĺženie platnosti členstva APCF.Membership klientovi nevzniká.
 1. Pri prvej návšteve je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve APCF. V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nevpustenie klienta do priestorov APCF a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu členstva APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year.
 1. Členská Identifikačná Karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez Členskej Identifikačnej Karty nebude Klientovi umožnený vstup do APCF. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí bude Klientovi vystavená nová Členská Identifikačná Karta za poplatok 5,- EUR alebo v zmysle platného Cenníka.
 1. Na jednu APCF kartu je umožnený vstup iba jednej osobe.
 1. Klient je povinný dodržiavať  Otváracie hodiny.
 1. Klient si môže dobíjať Kredit platobnou kartou pri návšteve APCF a/alebo na web stránkach.
 1. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.
 1. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy APCF sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z Kreditu v rámci mesačného zúčtovania.
 1. V prípade žiadosti o rezerváciu skupinových cvičení musí mať klient zakúpené členstvo APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year. Rezerváciu je možné uskutočniť iba v prípade dostatočného kreditu. V prípade ak sa Klient rezervovanej hodiny nezúčastní:
 • rezerváciu zruší v časovom limite 24 hod. a viac pred rezervovaným časom, bude mu kredit vrátený
 • rezerváciu zruší v časovom limite do 24 hod. pred rezervovaným časom, kredit nebude vrátený
 1. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom web stránky, osobne na recepcii alebo telefonicky.
 1. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov. Skupinové cvičenie trvá 60 minút. Klient je povinný prísť na skupinové cvičenie ešte pred jeho začiatkom. Tolerované meškanie Klienta je 5 minút po začatí skupinového cvičenia. Ak je meškanie Klienta viac ako 5 minút po začatí skupinového cvičenia, Klient je povinný akceptovať rozhodnutie trénera o povolení alebo nepovolení vstupu na skupinové cvičenie.
 1. Pri prekročení kapacít jednotlivých športovísk je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť vstup Klientovi. V tomto prípade nevzniká klientovi nárok na vrátenie peňažných prostriedkov alebo nárok na predlženie platnosti členstva APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year.
 1. Pri zabudnutí, strate, odcudzení, poškodení alebo zámene Členská Identifikačná Karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti. Pri založení novej karty z dôvodu zabudnutia/straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje  poplatok 5,- EURO alebo v zmysle platného Cenníka.
 1. Na úschovu cenných vecí poskytne na požiadanie Prevádzkovateľ trezor za poplatok podľa platného Cenníka.
 1. K úschove vecí v  slúžia očíslované skrinky so zámkami.
 1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v APCF, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. Pokiaľ užívateľ ukladá do trezoru cennosti, ktorých hodnota presahuje čiastku 100,- EUR, je povinný toto oznámiť na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich odcudzením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ odporúča, aby si klienti odkladali veci v hodnote viac ako 100,- EUR (ako aj hotovosť) do trezoru.
 1. Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.
 1. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky APCF (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný vopred.
 1. Prevádzkovateľ má právo prenajať APCF alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku APCF v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
 1. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy APCF.
 • Zákaz vstupu do prevádzky APCF platí pre:
 • Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
 • Osoby so zvieratami – na cvičebnú plochu je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom. Pes má povolený vstup len do vchodu a priestoru okolo recepcie. Majiteľ nesie plnú zodpovednosť za svojho psa. Voľný pohyb psa je zakázaný.
 • Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
 • Osoby, ktoré zamýšľajú využiť priestory APCF na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
 • Osoby špinavé v znečistenom oblečení
 1. V prevádzke APCF je zakázané:
 • Fajčenie
 • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • Zasahovanie do technického vybavenia
 1. Klient je povinný :
 • dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
 • neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
 • šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,
 • používať čistú a vhodnú športovú obuv,
 • dodržiavať pokyny trénera,
 • po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené
 
 1. V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených v bodoch ( Klient je povinný ) Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť členstva APCF.Membership, APCF.Membership Month, APCF.Membership Year bez nároku na kompenzáciu.
 1. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 1. Klienti využívajú APCF na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.
 1. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
 1. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 1. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, Všeobecná zodpovednosť) v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.04.2019

Návrat hore
SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. PRVÝ TRÉNING ZADARMO – PRIHLÁS SA TU.

MENU

KONTAKT